(versie 2023)
Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten en plichten van partijen ten aanzien van de te verrichte en af te nemen diensten voortvloeiend uit de overeenkomst welke is aangegaan tussen Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta en of gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen “Klant”.

Artikel 1         Definities

 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta: Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta, gevestigd te Spijk, KvKnummer: 90746945.
 • Klant: degene met wie Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta en Klant samen.

Artikel 2         Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta. Een exemplaar is te downloaden vanaf de website animo-eemsdelta.com en zal ook met een offerte meegestuurd worden.
 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3         Offertes en aanvaarding

 • Offertes van Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta zijn vrijblijvend.
 • De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijk aanbod en aanvaarding daarvan.
 • Een offerte is na verzending 30 dagen geldig.
 • Zodra de overeenkomst schriftelijk aanvaard is, kan de Klant niet meer onder de overeenkomst uit komen. Mocht hier wel sprake van zijn dan zal Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta de kosten zoals in de overeenkomst zijn opgenomen bij de Klant in rekening brengen.
 • Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Artikel 4         Prijzen

 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta hanteert prijzen in euro’s en inclusief btw.
 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta mag de prijzen van zijn diensten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
 • Wanneer Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta en de Klant voor de dienstverlening een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

Artikel 5         Betalingen en betalingstermijn

 • De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 • De betalingstermijnen die Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

Artikel 6         Gevolgen te late betaling

 • Wanneer de Klant niet binnen de afgesproken termijn betaalt en dus in verzuim blijft, moet hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta.
 • De incassokosten worden berekend en doorberekend aan Klant middels een door Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta in handen genomen incassobureau.
 • Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 7         Garantie

 • Wanneer de Klant en Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 8         Informatieverstrekking door de Klant

 • De Klant stelt alle informatie, gegeven en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en wijze beschikbaar aan Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta.
 • De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegeven en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voorvloeit. Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta is op geen enkele wijze aansprakelijk hieromtrent.
 • Wanneer de Klant hierom vraagt, zal Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta alle gegevens retourzenden.
 • Stelt de Klant niet tijdig of behoorlijk de door Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta redelijkerwijs verlangde informatie, beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

 Artikel 9         Duur overeenkomst dienst

 • De overeenkomst tussen Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

Artikel 10       Uitvoering van de overeenkomst

 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgend de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 • De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na schiftelijk akkoord

Artikel 11       Geheimhouding

 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta zal alle informatie betreffende de Klant geheim of vertrouwelijk houden.

Artikel 12       Vrijwaring

 • De Klant vrijwaart Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta geleverde diensten.

Artikel 13       Klachten

 • De Klant moet een door Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoord een verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta daarvan op de hoogte stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 • De Klant moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming, Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta hiervan op de hoogte stellen.
 • De Klant moet aan kunnen tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta
 • Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel  14      Ingebrekestelling

 • De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta.
 • De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 15       Aansprakelijkheid Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta

 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Wanneer Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoerig van een onderliggende overeenkomst.
 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

Artikel 16       Ontbinding

 • De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdeltanog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta in verzuim is.
 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 17       Overmacht

 • In aanvulling artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta door de Klant niet aan Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 • Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • Een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • Wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • Stroom-, electriciteits-, internet, computer- of telecomstoringen
 • Computervirussen
 • Stakingen
 • Overheidsmaatregelen
 • Vervoersproblemen
 • Slechte weersomstandigheden
 • Werkonderbrekingen
 • Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta kan nakomen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta de overeenkomst schriftelijk in zijn gehel of deels ongedaan maken.
 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta hiervan voordeel heeft.

Artikel 18       Wijziging overeenkomst

 • Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta de overeenkomst aanpassen.

Artikel 19       Wijziging algemene voorwaarden

 • Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 • Wijzigingen van ondergeschikte belang mag Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdeltaaltijd doorvoeren.
 • Ingrijpende wijzigingen zal Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

Artikel 20       Overgang van rechten

 • De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta.

Artikel 21       Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of nietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 • Een bepaling die nietig of nietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta bij het opstellen van de voowaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 22       Toepassing recht en bevoegde rechter

 • Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta is Nederlands recht van toepassing.
 • De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Advies & Bemiddelingsbureau Animo Eemsdelta, tenzij de wet iets anders bepaalt.